Qui trình chấm công tính lương


Liên kết số liệu chấm công, quản lý thông tin các khoản được hưởng, tính lương một cách nhanh chóng, chính xác:

* Thông tin về llương cơ bản, lương bảo hiểm
1. Các khoản phụ cấp
2. Thông tin về ngày công, làm thêm giờ, phụ cấp làm đêm
3. Các thông tin về tiền cơm, chuyên cần, ..
4. Các khoản thu nhập bất thường hằng tháng, ..
5. Tính lương, kết xuất bảng lương, khoá bảng lương,…
6. Tính thưởng, tháng lương 13
7. Các báo cáo thống kê tiền lương và hỗ trợ số liệu cho kế toán

* Thông tin về lương
1. Quản lý quá trình lương cơ bản
2. Quản lý quá trình lương cơ bản bảo hiểm
3. Cho phép import thông tin lương từ excel một cách nhanh chóng, chính xác.
4. Thông tin về các khoản phụ cấp: trách nhiệm, năng lực, chuyên môn,...
5. Thông tin về tài khoản, ngân hàng, ghi chú khi chuyển khoản

* Thông tin về các khoản thu nhập bất thường
1. Công thêm vào lương tháng với nhiều khoản khác nhau, và ghi chú
2. Trừ vào lương các khoản bị khấu trừ
3. Thiết lập các thông số thưởng để tính thưởng, lương tháng 13

* Báo cáo lương
1. Bảng lương chi tiết
2. Lương tiền mặt
3. Lương chuyển khoản
4. Phiếu lương
5. Bảng lương tổng hợp
6. Và các báo báo biểu lương thưởng khác